• FAQ
 • Integritetspolicy
 • Alkohol- och drogpolicy
 • Uppförandekod
 • Sociala medier

FAQ

Vanliga frågor

Under vilken period gäller medlemskapet?

För att säkerställa att du får så mycket nytta som möjligt av medlemskapet räcker det under både sommar -och vintersäsongen. Ett medlemskap hos oss varar från 1 mars till 28 februari nästkommande år. 

Hur fungerar ansvarsfördelningen på banan? Vem ansvarar för vad?

Vi äger skötseln via ett avtal som är upprättat tillsammans med park- och naturförvaltningen samt Göteborgs stad. Skatås motionscentrum ansvarar dock för drift och betalning. Vi får dock ekonomisk kompensation för det arbetet vi lägger ned på att underhålla banan. Vi sköter alltså det området banan är belägen på. 

Vad kan jag göra om jag är intresserad av att hjälpa till med banrenoveringen?

Jätteroligt att du intresserad dig för att hjälpa till med banan. Vi anordnar årligen en mängd skötsel -samt byggnationsdagar. Datum, plats och tid annonseras ut på sociala medier, men ska framöver också utannonseras på hemsidan. Då vi har en begränsad mängd verktyg är det alltid välkommet att ta med sina egna. Det går alltid bra att fråga innan utsatt tid vad man eventuellt behöver ta med. 

Som privatperson rekommenderar vi dig att bli medlem i föreningen. Som medlem är det lättare att hålla sig uppdaterad med information om när vi har skötseldagar och dylikt. 

Kostar det något att spela på banan?

Greenfee betalas i Skatås motionscentrums reception, skatåsvägen 25, se prisalternativ i tabellen nedan. 

Discgolf Pris
Årskort - medlem i förening 400 kronor
Årskort - övriga motionärer 450 kronor
Banavgift per tillfälle - vuxen 25 kronor (scorekort ingår)
Banavgift per tillfälle - under 16 år Gratis
Hyra frisbeedisc 15 kronor

Vad kan jag göra om jag är intresserad av att hjälpa till med banrenoveringen?

Jätteroligt att du intresserad dig för att hjälpa till med banan. Vi anordnar årligen en mängd skötsel -samt byggnationsdagar. Datum, plats och tid annonseras ut på sociala medier, men ska framöver också utannonseras på hemsidan. Då vi har en begränsad mängd verktyg är det alltid välkommet att ta med sina egna. Det går alltid bra att fråga innan utsatt tid vad man eventuellt behöver ta med. 

Kostar det något att spela på banan?

Greenfee betalas i Skatås motionscentrums reception, skatåsvägen 25, se prisalternativ i tabellen nedan. 

INTEGRITETSPOLICY

Information gällande personuppgiftsbehandling

Magpie Ridge Discgolf Club (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”. 

Nedan kan du ta del av information gällande hur vi hanterar dina personuppgifter. 

Senast reviderat 2021-02-12

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Föreningen har i tabellen nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

File could not be opened. Check the file's permissions to make sure it's readable by your server.

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen via info@magpiediscgolf.se

Cookies är små textfiler som lagras i din webbläsare av sidor du besöker. De innehåller vanligtvis en hemsida och en identifierare. Cookies hjälper till att förbättra din upplevelse medan du navigerar på hemsidan, till exempel genom att komma ihåg varor du lagt i din varukorg.

Vi använder cookies från tredje part för att spåra hur du använder vår hemsida, för att till exempel kunna se vilka sidor du besöker och hur länge du är på varje sida. Om du fyller i en blankett använder vi cookies för att komma ihåg uppgifterna till nästa gång. Genom användandet av cookies förbättrar vi din upplevelse. 

Du kan förhindra att cookies placeras i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock påverka funktionaliteten hos sidorna du besöker. Cookies på vår sida är inte nödvändiga, men kan förbättra din upplevelse.

Om du vill radera cookies i din webbläsare hänvisar vi till denna guide: Hur raderar jag cookies?

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Hur vi ställer oss till alkohol och droger

Magpie Ridge Disc Golf Club följer den policy som tagits fram av riksidrottsförbundet. Det innebär att föreningen följer riksidrottsförbundets krav vad gäller alkohol, narkotika, doping och tobak. 

För mer information om riksidrottsförbundets policy, ta del av deras information nedan eller följ denna länken: https://www.rf.se/policy

Senast reviderat 2021-02-12

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Att verka för att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna ökar ännu mer idrottens medverkan till en positiv utveckling. 

Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Att verka för att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna ökar ännu mer idrottens medverkan till en positiv utveckling. 

 • Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte förekomma någon marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker. 
 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. 
 • Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet. 
 • Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar visar att ungdomar som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ungdomar i allmänhet. Ledare och tränares förhållningssätt, och att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har betydelse för att främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag. 

 •  Alkoholdrycker ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa. 
 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig. 
 • Ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk 2-3 dagar även efter det att alkoholen lämnat kroppen. 
 • Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.
 • I samband med idrottsevenemang ska idrotten vara restriktiv med alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och föreskrifter hur försäljning ska gå till, och med ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull alkoholhantering.
 • Det bör inte förekomma marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker (dvs drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol) i idrottssammanhang. 
 • Om det förekommer marknadsföring/sponsring av varumärke och så kallade lättdrycker (dvs drycker som innehåller mindre än 2,25 volymprocent alkohol vilka kan förväxlas med alkoholdrycker, exempelvis lättöl och alkoholfri öl) ska den inte riktas till barn- och ungdomsverksamhet. 
 • Riksidrottsförbundet är medlem i Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN). Mer information finns på CANs hemsida www.can.se

Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids bruk. I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.

 • Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika. 
 • Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet. 
 • Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. Det som i världsantidopingkoden benämns som NADO. De svenska dopingreglerna och stora delar av antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code”. Kampen mot doping förs med olika medel på alla nivåer inom svensk idrott. Det kräver aktiva insatser från SF, DF, SISU Idrottsutbildarna och idrottsföreningar. 

Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av dopingreglerna. 

I vissa idrotter klassas alkohol som doping. Särskild information och vägledning finns här: http://www.rf.se/Antidoping

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsetts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i barn och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan. 

 • Föreningars- och förbunds verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus. Om det förekommer rökzoner utomhus, ska de vara klart avgränsade från de rökfria zonerna. 
 • Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig. 
 • Svensk idrott bör helt avstå från tobaksförsäljning och marknadsföring/ sponsring av tobaksprodukter. Tobaksfakta är en oberoende paraplyorganisation och tankesmedja. Mer informations finns på Tobaksfaktas hemsida  www.tobaksfakta.se

UPPFÖRANDEKOD

Riktlinjer kring uppförande på banan

Skatås discgolfbana ligger i Delsjöområdets naturreservat och erbjuder en unik naturupplevelse nära Göteborgs centrum. Discgolf är en sport som inte bidrar till mycket åverkan på naturen, vilket gör sporten uppskattad av både dess utövare och kringpasserande. Det är dock av betydelse att utförarna respekterar och inte vanvårdar naturen banan är belägen i. Som förening (Magpie Ridge Disc Golf Club) vill vi bibehålla naturupplevelsen i delsjöområdet. Vi prioriterar även säkerheten på banan, både för spelare och dem som vistas på eller i närheten av banan av andra skäl. Som förening visar vi alltid respekt och företräder med gott exempel.

Nedan finner ni vår policy kring uppförande på banan:

Senast reviderat 2021-02-12

SOCIALA MEDIER

Riktlinjer kring uppförande på sociala medier

För att alla medlemmar ska känna sig trygga har vi riktlinjer för hur vi uppför oss när vi diskuterar på sociala medier.

I dagsläget har MRDGC ett antal kanaler för kommunikation:

 • Hemsidan

  Föreningens officiella kommunikationskanal och ansikte utåt

 • E-post

  Viktig information från föreningen skickas ut till medlemmar via e-post

 • Facebook-sidan

  Föreningens officiella förlängda arm till facebook Facebook-Gruppen: Ett diskussionsforum där vi från föreningens håll postar

 • Facebook-gruppen

  Ett diskussionsforum där vi från föreningens håll postar medlemsspecifik info men också ett diskussionsforum där medlemmar kan bestämma träff på banan, köp/sälj och dylikt.

 • Facebook messenger-chatten

  Ett mer löst diskussionsforum för allmänna diskussioner och snabbare/enklare kommunikation

Följande riktlinjer gäller samtliga kommunikationskanaler men i synnerhet Facebook-gruppen och Messenger-chatten där våra medlemmar har möjlighet att föra öppna diskussioner.

Våra diskussioner ska genomsyras av följande fyra riktlinjer:

Styrelsen för MRDGC har huvudansvar för att se till att dessa riktlinjer efterföljs. I de fall då dessa riktlinjer inte efterföljs har styrelsen mandat att varna och i förlängningen ur föreningen utesluta enskilda medlemmar som bedöms avvika från riktlinjerna. Styrelsen har också rätt att stänga ned diskussionsforumen om bedömningen är att riktlinjerna i allmänhet inte kan garanteras i de samtal och diskussioner som förs. 

Vi uppmuntrar medlemmar att rapportera till styrelsen om riktlinjerna inte efterföljs (med garanterad anonymitet). Riktlinjerna kommer i praktiken vara bedömningsfrågor och det är i slutändan styrelsen som sitter på bedömningsmakten. I svåra fall kan styrelsen komma att konsultera expertis. 

Senast reviderat 2021-02-12

Riktlinjer för interna diskussioner på sociala medier

Vanliga frågor

För att alla medlemmar ska känna sig trygga har vi riktlinjer för hur vi uppför oss när vi diskuterar på sociala medier.

I dagsläget har MRDGC ett antal kanaler för kommunikation:

 • Hemsidan

  Föreningens officiella kommunikationskanal och ansikte utåt

 • E-post

  Viktig information från föreningen skickas ut till medlemmar via e-post

 • Facebook-sidan

  Föreningens officiella förlängda arm till facebook Facebook-Gruppen: Ett diskussionsforum där vi från föreningens håll postar

 • Facebook-gruppen

  Ett diskussionsforum där vi från föreningens håll postar medlemsspecifik info men också ett diskussionsforum där medlemmar kan bestämma träff på banan, köp/sälj och dylikt.

 • Facebook messenger-chatten

  Ett mer löst diskussionsforum för allmänna diskussioner och snabbare/enklare kommunikation

Följande riktlinjer gäller samtliga kommunikationskanaler men i synnerhet Facebook-gruppen och Messenger-chatten där våra medlemmar har möjlighet att föra öppna diskussioner.

Våra diskussioner ska genomsyras av följande fyra riktlinjer:

Styrelsen för MRDGC har huvudansvar för att se till att dessa riktlinjer efterföljs. I de fall då dessa riktlinjer inte efterföljs har styrelsen mandat att varna och i förlängningen ur föreningen utesluta enskilda medlemmar som bedöms avvika från riktlinjerna. Styrelsen har också rätt att stänga ned diskussionsforumen om bedömningen är att riktlinjerna i allmänhet inte kan garanteras i de samtal och diskussioner som förs. 

Vi uppmuntrar medlemmar att rapportera till styrelsen om riktlinjerna inte efterföljs (med garanterad anonymitet). Riktlinjerna kommer i praktiken vara bedömningsfrågor och det är i slutändan styrelsen som sitter på bedömningsmakten. I svåra fall kan styrelsen komma att konsultera expertis. 

Senast reviderat 2021-02-12